صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیئت مدیره 

 

   

افشین اسدی

عضو اصلی رئیس هیئت مدیره

رئیس طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی شرگت ملی گاز ایران

 

علی اکبر میدانشاهی

عضو اصلی نایب رئیس هیئت مدیره

                    مدیرعامل شرکت گاز استان یزد                    

 

     

محمدحسن مبینی 

عضو اصلی، سرپرست امور مالی و پشتیبانی

 

ناصر شاهی

عضو اصلی، ذیحساب

 

سعید عقلی

عضو اصلی، رئیس امورمهندسی و اجرای طرح ها

 

     

حمیدرضا برقی

عضو علی البدل ، رئیس HSE

مجید قدیرزاده

عضو علی البدل ، مشاور

طناز کافی

دبیر هیئت مدیره

 

تصاویر منتخب