صفحه اصلی > معرفی شرکت > معاون وزیر نفت و مدیرعامل 

مهندس مجید چگنی

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران

 واحدهای ستادی زير نظر حوزه مديرعامل

شرکت ملی گاز ايران با توجه به طبيعت فعاليت ها، پراکندگی جغرافيايی و تنوع تأسيسات، در حال حاضر از چند سازمان ستادی، 10 حوزه مديريتی و بيش از 30 شرکت فرعی تشکيل شده است.

 

خارج از حوزه مديران، سازمان هايی هستند که مستقيماً تحت نظارت مديرعامل فعاليت کرده و به عنوان نماينده وی در ايجاد ارتباطات، سياست گذاری، طرح ريزی و سازماندهی، نظارت، کنترل و ارزيابی عملکردها و تصميم گيری در راستای حفظ هماهنگی و اعمال رهبری و مديريت شرکت با مديرعامل مشاورت و همکاری می نمايند. اين سازمان ها عبارتند از هسته گزينش، امور سازمان و بهبود روش‌ها، امور بازرسی و کنترل فنی و ايمنی، امور حقوقی، روابط عمومی، حراست، حسابرسی داخلی و فناوری اطلاعات و ارتباطات.