مناقصه عمرانی
اجرای عملیات ساخت و نصب چهار هزار انشعاب پراکنده در شهرستانهای یزد، اردکان، میبد و اشکذر
 • 1396/5/28 شنبه اجرای عملیات ساخت و نصب چهار هزار انشعاب پراکنده در شهرستانهای یزد، اردکان، میبد و اشکذر
  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور اجرای عملیات ساخت و نصب چهار هزار انشعاب پراکنده در شهرستانهای یزد، اردکان، میبد و اشکذر از طریق مناقصه اقدام نما ید .
  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات به شماره84136 /ت 33560 همورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا حداقل پایه 5 در رشته نفت و گازو گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس:
  31922319-035 نمابر 36238538-035
   
  ضمناً آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد ومدارک ارزیابی کیفی به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان می با شد.
   
   
   
  *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .
  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir و www.nigc-yazd.ir قابل دسترسی است.


  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز سه شنبه 14 شهریور 96 می باشد.
اجرای عملیات 150 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن و 3850 عدد انشعاب به صورت پراکنده در سطح استان یزد
 • 1396/5/28 شنبه اجرای عملیات 150 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن و 3850 عدد انشعاب به صورت پراکنده در سطح استان یزد
  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور اجرای عملیات 150 کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن و 3850 عدد انشعاب به صورت پراکنده در سطح استان یزد از طریق مناقصه اقدام نما ید .
  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات به شماره84136 /ت 33560 همورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا حداقل پایه 5 در رشته نفت و گازو گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس:
  31922319-035 نمابر 36238538-035
   
  ضمناً آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد ومدارک ارزیابی کیفی به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان می با شد.
   
   
   
  *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .
  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir و www.nigc-yazd.ir قابل دسترسی است.


  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز سه شنبه 14 شهریور 96 می باشد.
وصول مطالبات در نواحی یک و دو یزد و زارچ
 • 1396/5/28 شنبه وصول مطالبات در نواحی یک و دو یزد و زارچ
  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور وصول مطالبات در نواحی یک و دو یزد و زارچ از طریق مناقصه اقدام نما ید .
  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات به شماره84136 /ت 33560 ه  مورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور که دارای حداقل پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات ویا حداقل پایه 5 در رشته نفت و گازو یا شرکتهای ارائه دهنده خدمات پشتیبانی دارای تاییدیه از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران  موردتأیید اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی ، ظرفیت خالی ارجاع کار وهمچنین حداقل سابقه  یک کار اجرایی طی دوسال اخیر با کارفرمایی شرکت گاز استان یزد که درطی آن هیچگونه اخطار کتبی دریافت نکرده باشند، (درصورت هرگونه اخطارکتبی  نماینده کارفرما طی دوسال و اخذرضایتنامه مکتوب ازکارفرمای مربوطه درزمینه همان پیمان امکان حضور در مناقصه فراهم می باشد ) یا رضایتنامه کتبی ازکارفرمایان دولتی باحداقل مبلغ قرارداد دو برابر براورد مناقصه درخصوص شرکت هایی که فاقد سابقه کار باشرکت گازاستان یزد  می باشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور ارائه اعلام آمادگی و تاییدیه های فوق الذکر به نشانی: یزد –میدان امام حسین (ع) – شرکت گاز استان یزد – امور قرار دادها مراجعه نمایند.
  تلفن تماس : 31922319-035 نمابر 36238538-035
   
  ضمناً آخرین مهلت ارائه مدارک فوق الذکر به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان می با شد.
   
   
   
  *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .
  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir و www.nigc-yazd.ir قابل دسترسی است.


   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز سه شنبه 14 شهریور 96 می باشد.
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای میانکوه فاز اول
 • 1396/5/23 دوشنبه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای میانکوه فاز اول
  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای میانکوه فاز اول از طریق مناقصه اقدام نما ید .
  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات به شماره84136 /ت 33560 همورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل پایه 3 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا حداقل پایه 4 در رشته نفت و گازو گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس:
  31922319-035 نمابر 36238538-035
   
  ضمناً آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد ومدارک ارزیابی کیفی به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان می با شد.
   
   
   
  *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .
  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir و www.nigc-yazd.ir قابل دسترسی است.


  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز شنبه 11 شهریور 96 می باشد.
بيشتر
پیوند ها
گاز استان یزد در شبکه های اجتماعی
رسانه رسمی ما در کلوب.کام
آلبوم رسمی ما در لنزور.کام
کانال رسمی ما در آپارات.کام
مشاهده صورتحساب


جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید

( نحوه محاسبه گازبها )

.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما